Ceník - ostatní geodetické práce

Zhotovení profilu terénu, vodním tokem, stavebním nebo inženýrským objektem
Podrobnější popis »
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
  • hustotě nebo odlehlosti měřených podrobných bodů profilu
  • obtížnosti podmínek měření
  • formě výsledné dokumentace
Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Podélný profil terénem hm od 450,-
2 Podélný profil vodních toků hm od 650,-
3 Podélný profil silnic a dálnic hm od 500,-
4 Podélný profil železnic a železničních vleček hm od 750,-
5 Příčný profil terénem 30m od 300,-
6 Příčný profil vodních toků 30m od 450,-
7 Příčný profil silnic a dálnic 30m od 400,-
8 Příčný profil železnic a železničních vleček 30m od 550,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »
Určení kubatury hmoty
Podrobnější popis »
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
  • podmínkách obtížnosti měření
  • převzetí a digitalizaci stávajícího mapového podkladu
  • celkovém rozsahu plochy k níž se kubatura vztahuje
  • sjednané formě výsledného elaborátu
Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Podrobné polohopisné i výškopisné zaměření, výpočet objemu 100m3 od 180,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »
Kontrolní měření polohy a tvaru objektu, zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
Podrobnější popis »

Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí na obdobných okolnostech jako vytyčení

Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Stavební objekty s prostorovou skladbou bod od 350,-
2 Stavební objekty liniové, dráhy, silnice, tunely, mosty (ne podzemní vedení) bod od 300,-
3 Ostatní liniové stavební objekty (podzemní vedení) bod od 350,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Objednat »
Geodetická bezpečnostní měření
Podrobnější popis »

Výkon se provádí za účelem geodetické kontroly, kterou se dokumentuje soulad prostorového umístění a tvaru objektu s platným projektem a normovaným stavem pro zjištění jeho bezpečné provozuschopnosti, a to před uvedením do provozu nebo i v průběhu provozu. Provádí se nejčastěji u jeřábových drah, liniových staveb nebo staveb podle zvláštních předpisů.

Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon zahrnuje geodetické zaměření polohy, výšky, tvaru nebo vybraných a podle projektu či zvláštními předpisy stanovených závazných geometrických parametrů objektu. V geodetické dokumentaci se provede porovnání skutečných a projektovaných nebo normovaných geometrických parametrů s vyčíslením odchylek. V technické zprávě se uvede zda objekt splňuje předepsaná kritéria, nebo ve kterých geometrických parametrech jsou kritéria překročena.

Cena není stanovena, neboť specializovaná geodetická měření nelze hodnotově zobecnit. Cena bude sjednána dohodou buď s použitím hodinových sazeb nebo celkovými částkami za jednotlivé výkony.

Objednat »
Určování posunu staveb
Podrobnější popis »

Výkon se provádí za účelem včasného zjištění a posouzení vlivu nové stavby na dotčené území a stávající stavby a za účelem včasného zjištění a posouzení vlivu postupu stavebních prací na vlastní konstrukci nové stavby. Nejčastěji se určují pouze svislé posuny, v omezených případech se zejména u inženýrských staveb určují i vodorovné posuny, případně posuny ve vodorovné i svislé rovině proložené daným objektem nebo jeho částí. Projekt měření posunů je součástí geodetické části platné projektové dokumentace.

Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické etapy zaměření a určení výšky nebo polohy nebo obojího daných stabilních geodetických bodů, na něž stavba nemá vliv a na které budou etapová měření připojena, stabilizaci pozorovaných (projektem stanovených) bodů, měření výšky nebo polohy nebo obojího pozorovaných bodů v základní etapě, měření v dalších časově předepsaných etapách, výpočet výšky nebo polohy obojího, výpočet odchylek od hodnot základní etapy a vyhotovení předepsané grafické a číselné dokumentace v každé etapě.

Cenu nelze objektivně stanovit neboť může zejména u vodorovných posunů speciálních inženýrských staveb (přehrady a obdobná vodní díla, tunely, vysoké anténní stožáry) dosahovat značné výše vzhledem k nestandardním podmínkám měření a unikátnosti používaných technologických postupů.

Objednat »
Hodinové sazby
Podrobnější popis »

Hodinovými sazbami se oceňují výkony, které nelze ocenit podle výše uvedených sazeb. Jedná se o zeměměřické, důlně-měřické i nezeměměřické práce a výkony. Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na celkové náročnosti poskytovaných zeměměřických činností a činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra nebo hlavního důlního měřiče.Po dohodě lze hodinovými sazbami oceňovat i práce obsažené v tabulkách.

Položka Popis MJ Cena v Kč
1 Činnost zeměměřického technika hodina od 280,-
2 Činnost zeměměřického inženýra hodina od 400,-
3 Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra hodina od 600,-

Ceny uvedené v ceníku jsou orientační a neobsahují sazbu DPH.

Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku