geodetické práce

Geodetické práce při stavbě domu

Se stavbou domu souvisí celá řada zeměměřických prací a úkonů jako je zaměření a určení celkového podílu nemovitosti vzhledem ke velikosti pozemku, coby podklad k vydání územního rozhodnutí, zaměření a vytyčení stavby v terénu, či zpětné vyměření stavby po její realizaci.

Zvyšující se tempo každodenního života, intenzivní rozvoj civilizace přináší stále více lidí, kteří hledají klid v blízkosti velkých městských aglomerací. Rodinné bydlení se intenzivně vyvíjí, a v příměstských obcích se objevuje více a více žádostí o územní rozhodnutí měnící charakter pozemku v katastru obce. Územní rozhodnutí má v odpovědnosti příslušný Stavební úřad, ale jeho parametry mohou do jisté míry ovlivnit jak starosta, tak zastupitelstvo obce. Takže když jsme vlastníky pozemku a rádi bychom změnili jeho charakter jak co se jeho účelu, tak zastavěnosti je to starosta, respektive Obecní úřad, kdo se vyjadřuje v podobě předběžného návrhu Územního rozhodnutí, a Stavební Úřad, kdo poté vydá rozhodnutí o schválení rozdělení. Předběžný návrh rozdělení pozemku - Podíl nemovitosti k velikosti pozemku

Předběžný návrh rozdělení se provádí v autorizovaný geodet na kopii katastrální mapy. Červená barva v materiálech vyznačuje hranice nemovitostí, plochu nové parcely, stejně jako navrhované přístupy této parcely na veřejné komunikace.

Kladné stanovisko navrženého rozdělení pozemnku je podmíněno jeho kompatibilitu se závěry místního územního plánu rozvoje. V oblastech, kde není schválen územní plán, je toto stanovisko obvykle vydáváno v souladu se zákony o právních vztazích k nemovitostem a podmínkami územního rozhodnutí a využívání půdy. Přístup k veřejné komunikaci Bez ohledu na to, zda zastavěnost pozemku v souladu se závěry územního plánu, u každého pozemku je třeba zajistit přístup k veřejné komunikaci. Za přístup k veřejné komunikaci se považuje také oddělení vnitřní komunikace a s touto situací podepsaná příslušná věcná břemena pro jednotlivé pozemky. Mapy pro účely plánování

Dalším krokem po rozdělení pozemku nezbytným pro výstavbu na naší nově nabyté parcele je mapa pro účely projektanta, který do ní umístí vybranou konstrukci rodinného domu. Návrh plot a územního rozvoje musí být na kopii současné základní mapy, a pokud neexistují, na mapě katastrální, vydané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.. Mapy, které jsou uvedeny výše, "Mapy pro účely návrhu, měl by obsahovat i okolí oblasti investic v pásu nejméně 30 m, a v případě potřeby I celé ochranné pásmo - území zóny. Mapové podklady pro účely projektování

Obsah mapy pro účely projektu výstavby, kromě prvků, které tvoří obsah základních map hranice držení (vlastnictví) nemovitosti (pozemku), by měly zahrnovat: 1.Geodetické čáry vymezující pozemek pro různé účely, stavební čáry a osy ulic, silnic, apod., pokud byly stanoveny v místním plánu územního rozvoje nebo rozhodnutí o stanovení podmínek pro stavební a územní rozvoj, 2.Rozložení navrhovaných inženýrských sítí, v souladu s dohodnutými parametry a závěry projektové dokumentace, 4.Situaci jiných objektů a podrobně specifikovaných projektantem, v souladu s účelem projektu.

Měřítko map pro účely plánování

Měřítko mapy pro účely konstrukce by mělo být upraveno v závislosti na typu a velikosti objektu nebo celého stavební plánu, s měřítkem mapy stavebních pozemků nesmí být menší než 1:500, zatímco rozsah mapy na průmyslových stavbách nesmí být menší než 1:1000 . Pro mapy velké oblasti staveb, mohou být použita vysoká měřítka, rozptyl a lineární objekty 1:2000. Vzhledem k tomu, že většinu prováděných staveb předkládá individuální investor, který staví dům pro svou individuální potřebu, máme obvykle co do činění s mapami pro účely plánování v měřítku 1:500. Stavební povolení Po vypracování projektu projektantem a získání územního rozhodnutí a dalších potřebným krokem k povolení ke stavbě domu, je geodetické vytyčení objektu v terénu parcely. Stavební práce mohou začít pouze na základě pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení.

Stavební povolení může být uděleno pouze těm, kteří: 1.Předložili návrh v době platnosti rozhodnutí o územním plánování a územního rozvoje, 2.Pozemek má určení pro stavební účely.

Investor k žádosti o stavební povolení připojuje: 1.Projekt budovy spolu se všemi příslušnými stanovisky a povoleními, vyžadující zvláštní ustanovení, 2.Rozhodnutí - právo nakládat s nemovitostí pro stavební účely, 3.Rozhodnutí o územním plánování a využívání půdy.

Geodetické zaměření objektů v terénu parcely

Geodetické vymezení prostorového umístění domu slouží jako zázemí stavby, a to zejména, pro udržení pozice určeného objektu vzhledem na již stojící I budované objekty a vzhledem na hranice pozemku. Vymezení na parcele a umístění v terénu musí být v souladu s požadavky stavebního projektu, zejména pak umístění geodetických prvků, které definují základy pro úrovně a orientaci budovaných objektů, a to zejména: 1.Základní osy objektů nadzemní a podzemní, 2.Charakteristické body navrhovaného zařízení, 3.Stálé výšky bodů - repery.

Zhotovitel geodetických prací potvrzuje provedení zaměření stavby do stavebního deníku.

Inventarizace stavby

Po dokončení výstavby jednotlivých objektů by měl být vypracována geodetická inventarizace s cílem získat přesnější údaje o rozmístění prvků na pozemku a terénu. Geodetická dokumentace stavby – jejího skutečného provedení by měla obsahovat údaje potřebné k revizi katastrální , nebo základní mapy pro evidenci pozemků a budov a záznamy inženýrských sítí. Dodavatel předloží investorovi zaměření mapy inventarizace budovy, stejně jako všechny sítě, které ve fázi podání žádosti o stavební povolení byl schváleny krajem nebo městem a jsou obsaženy v dohodnuté projektové dokumentaci. Tyto dokumenty musí obsahovat znaky oficiálních dokumentů, tj. být zaznamenány v krajských nebo městských center geodetické a kartografické dokumentace.


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku