geodetické práce

Co to jsou pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto úpravy se pak v praxi projevují například jako nové polní cesty, omezení eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.

Komplexní pozemkové úpravy se zabývají stavem území v celém jeho rozsahu a v rámci veřejného zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. To znamená, že se slučují nebo dělí, zajištuje se jejich využití a přístupnost, dohlíží se na vyrovnání hranic a podmínky pro hospodaření vlastníků půdy.

Politické, potažmo hospodářské vlivy konce 20. století, se negativně odrazili na tváři české krajiny. Byla narušena její ekologická stabilita, zemědělský půdní fond byl zpustošen větrnou a vodní erozí a přirozeně klesla biodiverzita krajiny. Vše samozřejmě jako následek zásahu člověka v krajině.

Pro velké hony, jsou soukromí zemědělci odříznuti od svých pozemků a nejednotnost parcel komplikuje zasáhnout opatřeními pro ochranu půdy a krajiny.

V roce 2004 informoval Zemědělský zpravodaj, že se stále mnozí vlastníci nemohou ujmout vlastnických práv a své pozemky řádně užívat. Ačkoli se to na první pohled nezdá, existují rozdíly mezi evidencí a skutečným užíváním půdy. Navzdory tomu, že více než 90 % obhospodařované půdy je pronajímáno od soukromých vlastníků, nevedou uživatelé půdy žádné dotace ani sankce k tvorbě a ochraně půdního fondu a krajiny.

Je patrné, že bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, není možné v území realizovat nezbytná ekologická opatření nebo opatření na ochranu půdy či krajiny. Jediným řešením je skutečně náprava aktuálního stavu a následné pozemkové úpravy.

Pokud potřebujte vyhotovit digitální mapu, vyzkoušejte geodetickou kancelář Area s.r.o. , která Vám vyhotoví zakázku v podstatě na klíč. 


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku