geodetické práce

Nebojte se oslovit geodetickou kancelář!

Vlastníte rozestavěnou budovu a chcete získat hypoteční úvěr pro dokončení? Kupujete pozemek a neznáte přesné hranice pozemku, vedete sousedské spory o velikosti pozemku? Nebojte se oslovit geodetickou kancelář!

1. Zhotovení geometrického plánu

Geometrický plán je podkladem a neoddělitelnou součástí listiny, podle které bude proveden zápis do katastru nemovitostí. Nejčastěji se vyhotovuje pro rozestavěné stavby s cílem získat hypoteční úvěr.

Geometrický plán je grafické znázornění tvaru nemovitostí jak před změnou, tak po provedení. Každý geometrický plán musí být potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Rychlost vypracování geometrického plánu závisí hlavně na tom, jestli jsou k příslušnému katastrálnímu území k dispozici digitální či analogové mapové podklady.

2. Vytyčení pozemku

Geodet provede vytyčení hranice pozemku podle existující dokumentace, kterou přebírá z katastrálního úřadu. Přenese polohy lomových bodů hranic pozemků pro vytyčení vlastnických hranic. Mapový podklad je vždy výsledkem originálního mapování, pozemkových úprav nebo v mapě technicky provedeného a platného geometrického plánu.

Geodet nesmí provést vytyčení s menší přesností, než jakou mu umožní použité podklady. Na základě protokolu o vytyčení geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení. Její kopii včetně kopie protokolu pak vydá objednateli vytyčení a zároveň příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Všichni vlastníci, kteří mají vytyčnou hranici společnou s hranicí pozemku, s ní musí být patřičně seznámeni. Jednotliví vlastníci těchto parcel mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice ve vytyčovacím protokolu, který je uložen mezi dokumentaci katastrálního úřadu. Pokud není Váš soused přítomen, stačí zaslat kopii protoklu a předem se tak vyhnete možným potížím.

Výsledek vytyčení hranic pozemku nemění právní vztahy k nemovitostem. Geodet při měření nesmí sdělovat zúčastněným ani své názory na právní vztahy. Námitky proti vytyčení je nejlepší řešit dohodou sousedů, v opačném případě se neobejdete bez soudního řízení, kdy si soud vyžádá nezávislý znalecký posudek. 


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku