geodetické práce

Geodetické práce při stavbě domu

Se stavbou domu souvisí celá řada zeměměřických prací a úkonů jako je zaměření a určení celkového podílu nemovitosti vzhledem ke velikosti pozemku, coby podklad k vydání územního rozhodnutí, zaměření a vytyčení stavby v terénu, či zpětné vyměření stavby po její realizaci.

Zvyšující se tempo každodenního života, intenzivní rozvoj civilizace přináší stále více lidí, kteří hledají klid v blízkosti velkých městských aglomerací. Rodinné bydlení se intenzivně vyvíjí, a v příměstských obcích se objevuje více a více žádostí o územní rozhodnutí měnící charakter pozemku v katastru obce. Územní rozhodnutí má v odpovědnosti příslušný Stavební úřad, ale jeho parametry mohou do jisté míry ovlivnit jak starosta, tak zastupitelstvo obce. Takže když jsme vlastníky pozemku a rádi bychom změnili jeho charakter jak co se jeho účelu, tak zastavěnosti je to starosta, respektive Obecní úřad, kdo se vyjadřuje v podobě předběžného návrhu Územního rozhodnutí, a Stavební Úřad, kdo poté vydá rozhodnutí o schválení rozdělení. Předběžný návrh rozdělení pozemku - Podíl nemovitosti k velikosti pozemku

Předběžný návrh rozdělení se provádí v autorizovaný geodet na kopii katastrální mapy. Červená barva v materiálech vyznačuje hranice nemovitostí, plochu nové parcely, stejně jako navrhované přístupy této parcely na veřejné komunikace.

Kladné stanovisko navrženého rozdělení pozemnku je podmíněno jeho kompatibilitu se závěry místního územního plánu rozvoje. V oblastech, kde není schválen územní plán, je toto stanovisko obvykle vydáváno v souladu se zákony o právních vztazích k nemovitostem a podmínkami územního rozhodnutí a využívání půdy. Přístup k veřejné komunikaci Bez ohledu na to, zda zastavěnost pozemku v souladu se závěry územního plánu, u každého pozemku je třeba zajistit přístup k veřejné komunikaci. Za přístup k veřejné komunikaci se považuje také oddělení vnitřní komunikace a s touto situací podepsaná příslušná věcná břemena pro jednotlivé pozemky. Mapy pro účely plánování

Dalším krokem po rozdělení pozemku nezbytným pro výstavbu na naší nově nabyté parcele je mapa pro účely projektanta, který do ní umístí vybranou konstrukci rodinného domu. Návrh plot a územního rozvoje musí být na kopii současné základní mapy, a pokud neexistují, na mapě katastrální, vydané Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.. Mapy, které jsou uvedeny výše, "Mapy pro účely návrhu, měl by obsahovat i okolí oblasti investic v pásu nejméně 30 m, a v případě potřeby I celé ochranné pásmo - území zóny. Mapové podklady pro účely projektování

Obsah mapy pro účely projektu výstavby, kromě prvků, které tvoří obsah základních map hranice držení (vlastnictví) nemovitosti (pozemku), by měly zahrnovat: 1.Geodetické čáry vymezující pozemek pro různé účely, stavební čáry a osy ulic, silnic, apod., pokud byly stanoveny v místním plánu územního rozvoje nebo rozhodnutí o stanovení podmínek pro stavební a územní rozvoj, 2.Rozložení navrhovaných inženýrských sítí, v souladu s dohodnutými parametry a závěry projektové dokumentace, 4.Situaci jiných objektů a podrobně specifikovaných projektantem, v souladu s účelem projektu.

Měřítko map pro účely plánování

Měřítko mapy pro účely konstrukce by mělo být upraveno v závislosti na typu a velikosti objektu nebo celého stavební plánu, s měřítkem mapy stavebních pozemků nesmí být menší než 1:500, zatímco rozsah mapy na průmyslových stavbách nesmí být menší než 1:1000 . Pro mapy velké oblasti staveb, mohou být použita vysoká měřítka, rozptyl a lineární objekty 1:2000. Vzhledem k tomu, že většinu prováděných staveb předkládá individuální investor, který staví dům pro svou individuální potřebu, máme obvykle co do činění s mapami pro účely plánování v měřítku 1:500. Stavební povolení Po vypracování projektu projektantem a získání územního rozhodnutí a dalších potřebným krokem k povolení ke stavbě domu, je geodetické vytyčení objektu v terénu parcely. Stavební práce mohou začít pouze na základě pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení.

Stavební povolení může být uděleno pouze těm, kteří: 1.Předložili návrh v době platnosti rozhodnutí o územním plánování a územního rozvoje, 2.Pozemek má určení pro stavební účely.

Investor k žádosti o stavební povolení připojuje: 1.Projekt budovy spolu se všemi příslušnými stanovisky a povoleními, vyžadující zvláštní ustanovení, 2.Rozhodnutí - právo nakládat s nemovitostí pro stavební účely, 3.Rozhodnutí o územním plánování a využívání půdy.

Geodetické zaměření objektů v terénu parcely

Geodetické vymezení prostorového umístění domu slouží jako zázemí stavby, a to zejména, pro udržení pozice určeného objektu vzhledem na již stojící I budované objekty a vzhledem na hranice pozemku. Vymezení na parcele a umístění v terénu musí být v souladu s požadavky stavebního projektu, zejména pak umístění geodetických prvků, které definují základy pro úrovně a orientaci budovaných objektů, a to zejména: 1.Základní osy objektů nadzemní a podzemní, 2.Charakteristické body navrhovaného zařízení, 3.Stálé výšky bodů - repery.

Zhotovitel geodetických prací potvrzuje provedení zaměření stavby do stavebního deníku.

Inventarizace stavby

Po dokončení výstavby jednotlivých objektů by měl být vypracována geodetická inventarizace s cílem získat přesnější údaje o rozmístění prvků na pozemku a terénu. Geodetická dokumentace stavby – jejího skutečného provedení by měla obsahovat údaje potřebné k revizi katastrální , nebo základní mapy pro evidenci pozemků a budov a záznamy inženýrských sítí. Dodavatel předloží investorovi zaměření mapy inventarizace budovy, stejně jako všechny sítě, které ve fázi podání žádosti o stavební povolení byl schváleny krajem nebo městem a jsou obsaženy v dohodnuté projektové dokumentaci. Tyto dokumenty musí obsahovat znaky oficiálních dokumentů, tj. být zaznamenány v krajských nebo městských center geodetické a kartografické dokumentace.


Nebojte se oslovit geodetickou kancelář!

Vlastníte rozestavěnou budovu a chcete získat hypoteční úvěr pro dokončení? Kupujete pozemek a neznáte přesné hranice pozemku, vedete sousedské spory o velikosti pozemku? Nebojte se oslovit geodetickou kancelář!

1. Zhotovení geometrického plánu

Geometrický plán je podkladem a neoddělitelnou součástí listiny, podle které bude proveden zápis do katastru nemovitostí. Nejčastěji se vyhotovuje pro rozestavěné stavby s cílem získat hypoteční úvěr.

Geometrický plán je grafické znázornění tvaru nemovitostí jak před změnou, tak po provedení. Každý geometrický plán musí být potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Rychlost vypracování geometrického plánu závisí hlavně na tom, jestli jsou k příslušnému katastrálnímu území k dispozici digitální či analogové mapové podklady.

2. Vytyčení pozemku

Geodet provede vytyčení hranice pozemku podle existující dokumentace, kterou přebírá z katastrálního úřadu. Přenese polohy lomových bodů hranic pozemků pro vytyčení vlastnických hranic. Mapový podklad je vždy výsledkem originálního mapování, pozemkových úprav nebo v mapě technicky provedeného a platného geometrického plánu.

Geodet nesmí provést vytyčení s menší přesností, než jakou mu umožní použité podklady. Na základě protokolu o vytyčení geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení. Její kopii včetně kopie protokolu pak vydá objednateli vytyčení a zároveň příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Všichni vlastníci, kteří mají vytyčnou hranici společnou s hranicí pozemku, s ní musí být patřičně seznámeni. Jednotliví vlastníci těchto parcel mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice ve vytyčovacím protokolu, který je uložen mezi dokumentaci katastrálního úřadu. Pokud není Váš soused přítomen, stačí zaslat kopii protoklu a předem se tak vyhnete možným potížím.

Výsledek vytyčení hranic pozemku nemění právní vztahy k nemovitostem. Geodet při měření nesmí sdělovat zúčastněným ani své názory na právní vztahy. Námitky proti vytyčení je nejlepší řešit dohodou sousedů, v opačném případě se neobejdete bez soudního řízení, kdy si soud vyžádá nezávislý znalecký posudek. 


Geologický a hydrogeologický průzkum?

geologicky hydrogeologicky pruzkuGeologický (geotechnický) a hydrogeologický průzkum zmenšuje riziko při výběru stavebního pozemku i při plánování stavby.

Budoucím stavebníkům, kteří jsou teprve ve fázi hledání vhodného pozemku pro vlastní dům, může geologický a hydrogeologický průzkum ušetřit velké výdaje a starosti v průběhu stavby.

Při koupi pozemku bychom se měli zajímat o to, zda vlastnosti půdního podloží a hornin pod povrchem, případně stav spodních vody na pozemku vůbec umožní realizovat zamýšlenou stavbu. Přitom ve většině případů postačí pouze orientační posouzení lokality odborníkem - geologem, který mimo jiné může vycházet i z věřejně dostupných geologických map.

V roce 2007 byly po 40 letech konečně dopracovány a vydány nové soubory geologických map pro celou Českou republiku, ze kterých odborník dokáže vyčíst nejpodstatnější informace o složení hornin a půdy v podstatě kdekoli ČR. http://www.geologicke-mapy.cz 

Problémy, kterých se chceme vyvarovat, může způsobit především nestabilní a sesedavé podloží u nedávných navážek, zasypané skládky či dokonce poddolované území, silně svažitý terén či oblast s vysoce proměnlivou hladinou spodní vody. V takových případech pak musíme počítat se zvýšenými nároky (technickými i finančními) na konstrukci základů stavby, aby náš dům nebyl nepříznivými půdními podmínkami ohrožen.

Pokud zjistíme, že geologické či hydrogeologické podmíny na pozemku nejsou úplně optimální pro stavbu, nebo že je zde vysoká hladina spodní vody, a přesto o koupi pozemnu uvažujeme, můžeme si nechat vypracovat se souhlasem vlastníka pozemku detailnější geologický a hydrogeologický průzkum, a až na základě toho se rozhodnout o případné koupi. Průzkum se provádí obvykle pomoci několika sond do půdy (vrtaných nebo kopaných, podle potřebné hloubky).

V rámci tohoto průzkumu je možno udělat současně i radonový průzkum (viz. výše).

Výsledky geologického a hydrogeologického průzkumu jsou zcela zásadní pro zpracování projektu staveb všech druhů - od rodinného domu až po dálnici. Z výsledné zprávy vyplynou  i návrhy na vhodnou hloubku a konstrukci základů, na ochranu základů proti chemickým vlivům vody i na zabezpečení stavební jámy v průbehu stavby.

Se svými dotazy či požadavky na geologický či hydrogeologický  průzkum se můžete obrátit na profesionály ze společnosti Area s.r.o.


Co jsou GIS a MISYS

GIS je zkratka pro Geografický informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat data o geografické poleze objektů nebo jevů na území. Tyto objekty reálného světa, jakými jsou třeba řeky, stromy nebo domy, se vyskytují na nějakém místě nebo k němu mají alespoň vztah jako kde byly vyrobeny a pod.

Tyto objekty se navzájem ovlivňují. Ze silnice jde hluk, síť obchodů vytváří tržní prostředí, strom nemůže být poražen pro svou historickou hodnotu a pod. Tyto vzájemné souvislosti jsou velmi cennými informacemi pro další plánování, ať už se jedná o výstavbu obchodního centra, elektrárny nebo jen rodinného domku.

Informacím o objektech, jejich umístění a vzájemném vztahu, říkáme geografická data. Ty zpracovává počítačový systém, ve své podstatě databáze, kterému se říká Geografický informační systém, zkráceně GIS.

Je zřejmé, že připravit kolekci všech těchto informací představuje náročný úkol. V praxi GIS neobnáší jen počítačový program, ale také tým profesionálů různé specializace s širokým portfoliem technického vybavení.

MISYS

MISYS je komplexní geografický informační systém, zpravidla pro potřeby měst a obcí nebo správců technického vybavení. MISYS pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území.

Hlavní složkou systému jsou informace o majetkoprávních vztazích, nejrůznější účelové aplikace a informace o skutečném stavu a rozvoji území. Systém MISYS je praktický při řešení problematiky evidence, plánování a údržby sledovaných subjektů.

Mapy GIS potažmo MISYS jsou komplexní činností, která si vyžaduje práci odborníků s mnoha letou praxí. Mezi takové patří geodetická kancelář Area s.r.o.


Co to jsou pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto úpravy se pak v praxi projevují například jako nové polní cesty, omezení eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.

Komplexní pozemkové úpravy se zabývají stavem území v celém jeho rozsahu a v rámci veřejného zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. To znamená, že se slučují nebo dělí, zajištuje se jejich využití a přístupnost, dohlíží se na vyrovnání hranic a podmínky pro hospodaření vlastníků půdy.

Politické, potažmo hospodářské vlivy konce 20. století, se negativně odrazili na tváři české krajiny. Byla narušena její ekologická stabilita, zemědělský půdní fond byl zpustošen větrnou a vodní erozí a přirozeně klesla biodiverzita krajiny. Vše samozřejmě jako následek zásahu člověka v krajině.

Pro velké hony, jsou soukromí zemědělci odříznuti od svých pozemků a nejednotnost parcel komplikuje zasáhnout opatřeními pro ochranu půdy a krajiny.

V roce 2004 informoval Zemědělský zpravodaj, že se stále mnozí vlastníci nemohou ujmout vlastnických práv a své pozemky řádně užívat. Ačkoli se to na první pohled nezdá, existují rozdíly mezi evidencí a skutečným užíváním půdy. Navzdory tomu, že více než 90 % obhospodařované půdy je pronajímáno od soukromých vlastníků, nevedou uživatelé půdy žádné dotace ani sankce k tvorbě a ochraně půdního fondu a krajiny.

Je patrné, že bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, není možné v území realizovat nezbytná ekologická opatření nebo opatření na ochranu půdy či krajiny. Jediným řešením je skutečně náprava aktuálního stavu a následné pozemkové úpravy.

Pokud potřebujte vyhotovit digitální mapu, vyzkoušejte geodetickou kancelář Area s.r.o. , která Vám vyhotoví zakázku v podstatě na klíč. 


Co je to inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nezbytná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení.

Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se hodnocením přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady.

Nejen pro stoupající náročnost staveb, jsou práce inženýrské geodezie často součástí zabezpečení výstavby. Spolupráci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba umístěna a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Ke konci pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý proces uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Hledáte-li partnera pro inženýrskou geodezii, obraťte se na profesionály.  Geodetická kancelář Area s.r.o., působící na trhu přes 15 let, je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a členem Komory geodetů a kartografů.


K čemu je dobré zaměření a vytyčení stavby a pozemku?

Zaměření vytyčení stavby pozemkuSmyslem zaměření stavby a pozemku, je získat jejich přesnou polohu a následné zanesení do mapy. Opačný proces se nazývá vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace.

Zaměření pozemku a stavby
Zaměření pozemku přichází ve chvíli, kdy potřebujete zanést hranice pozemku do mapy. Zaměřením pozemku získáte jeho přenou polohu v terénu vůči sousedním parcelám, přilehlým komunikacím, inženýrským sítím jako je elektrické vedení, voda, plyn a pod.

Účelem zaměření stavby pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zakreslení skutečného provedení stavby do mapy.

Zaměření pozemku a stavby bývá zpravidla součástí geometrického plánu který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě a přikládá se při žádosti o zápis do katastru nemovitostí.

Vytyčení pozemku a stavby
Někdy je naopak potřeba porovnat, odpovídá-li rozdělení hranic pozemku, zobrazení stavu z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné zhotovit také před zahájením stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku. S výsledkem měření musí být sousední vlastníci seznámeni, resp. musí jim být seznámení umožněno.

Stejně jako u vytyčení pozemku, také vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu. Dalším krokem je vyznačení tzv. laviček, které definují příslušnou výšku, důležitou pro zhotovení základů.

Výsledek vytyčení
Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací protokol o vytyčení stavby. Ten obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu).

Výsledky vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem a geodet při měření nesmí své názory na právní vztahy k nemovitostem sdělovat zúčastněným. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Potřebujete-li vytyčení či zaměření pozemku a stavby obraťte se na odborníky. Geodetická kancelář AREA s.r.o. je na trhu již přes 15 let a určitě Vás nezklame.


Geometrický plán prakticky

Pokud jste o geometrickém plánu ještě neslyšeli, tak je to dokument, který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě. Geometrický plán se přikládá zpravidla při žádosti o zápis do katastru nemovitostí a vyhotovuje jej geodet, respektive geodetická kancelář nabízející geodetické práce.

Geometrický plán budete potřebovat zejména při:

  • Vyznačení nové nebo rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
  • Vyznačení změny vnějšího obvodu do katastru nemovitostí
  • Zápisu věcného břemene
  • Rozdělení pozemku
  • Změně hranic pozemku

Geometrický plán musí obsahovat nejen informace o jeho zhotoviteli, ale také číslo plánu, obec a okres vyměřené nemovitosti, samozřejmě označení katastrálního území, označení mapového listu a také kód způsobu určení výměr.

Další náležitostí je pole s informacemi o účelu, pro který byl geometrický plán vyhotoven a seznam nemovitostí, kterých se geometrický plán týká.

Nakonec však nejdůležitější je samotné grafické znázornění tvaru a polohy nemovitosti, které vyobrazuje tvář nemovitosti nejen po změně, ale také před změnou.

Jestliže jste někdy porovnávali dva geometrické plány vedle sebe, mohli jste si všimnout, že všechny nemají stejné měřítko. To není předepsané, je voleno geodetem tak, aby byl geometrický plán co nejčitelnější. Geometrický plán je zpravidla orientován na sever a tvar po změně je vytažen plnou tlustou čarou. Další informace, které můžete na nákresu nalézt, jsou označení pozemku parcelním číslem, výměra a způsob využití. Nezapomeňte, že geometrický plán je platný až po potvrzení katastrálním úřadem.

Myslete na to, že jeho vyhotovení trvá několik týdnů a je proto potřeba s ním zavčas plánovat. Cena se obvykle sjednává dohodou, jelikož se odvíjí od rozsahu a komplexnosti práce. Geometrický plán vám vyhotoví třeba geodetická kancelář Area s.r.o. poskytující také další geodetické práce jako je měření radonu, právní služby nebo prodej realit.


Geodetické práce nejsou jen pro firmy

Pokud jste ještě neměli příležitost využít služeb geodetické kanceláře, můžete se mylně domnívat, že geodetické práce využívají jen firmy. Není tomu tak. Budete-li stavět dům, nebo budete-li dům jen rekonstruovat, čeká vás spolupráce s geodety.

Geodetické práceZaměření stavby

Ke službám geodetické kanceláře patří například zaměření stavby. Tyto geodetické práce předchází každé stavbě a vymezují polohu stavby na pozemku. Zaměření stavby se provádí na základě projektové dokumentace zhotovené projektantem, která přesně určuje jednotlivé body k zaměření. Celkový čas zaměření stavby, například rodinného domku, s přípravou a následným zpracováním trvá kolem 10h.

Výsledek zaměření stavby, který objednatel dostane jako podklad ke kolaudaci, vychází z projektové dokumentace. Obsahuje navíc také souřadnice bodů, obrázek s jejich popisem a přesnou polohou.


Dokumentace inženýrských sítí

Zmapování a dokumentace inženýrských sítí, tedy elektrické vedení, vody, plynu a kanalizace, patří mezi další podklady potřebné k úspěšné kolaudaci. Jejich zdokumentováním se do budoucna vyhnete případným nepříjemným nehodám, způsobených například neopatrným kopáním v místě vedení elektrické sítě.

U dříve postavených objektů se při mapování sítí  vychází z již existující dokumentace a také z informací získaných detektory jednotlivých sítí.

Kontrola odchylek a posunů staveb

Kontrola se provádí až několik let po sestavení dokumentace, logicky  tedy u již postavených budov. Při této kontrole se sleduje posun zaměřených značek od jejich zanesení do dokumentace.  V zájmu svého bezpečí průběžně sledujte odchylky , které se dají napravit zabezpečovacími pracemi.

Měření radonu

Radon je potenciální hrozbou pro vaše zdraví. Radon vstupuje do domů zejména špatnými podlahami, poškozeným potrubím, kanalizací nebo obvodovými zdmi. Přijetím vhodných opatření k předcházení a nápravě rizik můžete výrazně snížit výskyt radonu. Co je rado a proč je tak nebezpečný, si můžete přečíst v článku o  měření radonu.

Hledáte-li profesionály poskytující geodetické práce, využijte služeb geodetické kanceláře AREA G.K. spol. s r.o.


Měření radonu a proč je pro Vás radon nebezpečný

měření radonu

Když se někoho zeptáte, proč je radon zdraví nebezpečný, pravděpodobně vám odpoví otázkou, co přesně ten radon je.

Z vědeckého hlediska je radon plyn, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. Ovšem z osobního praktického hlediska je radon potenciální hrozbou pro vaše zdraví. Pokud se chystáte stavět dům a řešíte geodetické práce, nevyhnete se zcela jistě měření radonu na stavebním pozemku.

Jak se uran v půdě rozpadá, vzniká radium a z něho pak plyn, kterému říkáme radon. Ten prostupuje půdou do vašeho obydlí a dále se rozkládá. Ony částice, které se při tomto rozkladu uvolňují, jsou pro vaše zdraví největším rizikem, neboť mohou poškodit plíce. Různé studie potvrdily, že dlouhodobé vystavení se vysoké úrovni radonu může vést k zvýšení rizika onemocnění rakovinou plic.

Protože radon je bez barvy a bez zápachu, do vašeho domova se může dostat zcela nepozorovaně přes malé prostory nebo praskliny, aniž byste si něčeho všimli. Pro kumulaci radonu poskytují nejlepší podmínky špatně větrané prostory jako např. sklepy.

Běžné způsoby, kterými radon vstupuje do domů, jsou špatné podlahy, poškozené potrubí, kanalizace nebo obvodové zdi. Přijetím vhodných opatření k předcházení a nápravě rizik můžete výrazně snížit výskyt radonu.

Množství radonu prostupujícího půdou se vyjadřuje radonovým indexem. Chcete li se ujistit o tom, že na vašem pozemku je množství radonu pro zpraví bezpečné, nebo potřebujete-li osvědčení o radonovém indexu ke svému stavebnímu povolení, můžete využít služeb měření radonu od  geodetické kanceláře AREA G.K. spol. s r.o..


Nevíte si rady
a potřebujete s něčím poradit?
Naši profesionálové jsou tu pro Vás!
Napište nám:


Napsali nám
Profesionální vytyčení našeho pozemku od firmy AREA G.K. nám otevřelo oči (doslova!) a zabránilo nechtěnému zastavění části obecního pozemku a tím nám ušetřilo spoustu problémů do budoucna. Děkujeme. (Zdeněk a Ivona Krausovi)

Užitečné odkazyGeodetické práce, Zaměření pozemku